Algemene voorwaarden

Home 9 Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Boekeloo Verhuur BV – fietsenopterschelling.nl

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurmiddel: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen en dat een snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden gehuurd;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: Boekeloo Verhuur BV – Verhuurmiddelenopterschelling.nl

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het verhuurmiddel, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van verhuurmiddelonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het verhuurmiddel en het derven van huurinkomsten; berijder: de feitelijk bestuurder van de verhuurmiddel; schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huurovereenkomsten van verhuurmiddelen tussen verhuurder en huurder met uitzondering van Wattcars.

Artikel 2 – De overeenkomst:

De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de bevestiging staat of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 3 – Ontbinding (bedenktijd)

Huurders hebben gedurende 24 uur na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

Artikel 4 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode:

 1. Huurder moet de verhuurmiddel uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het verhuurmiddel daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het verhuurmiddel, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
 2. De huurder mag het verhuurmiddel slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
 3. Komt het verhuurmiddel niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de verhuurmiddel onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het verhuurmiddel aan de verhuurder terug is gegeven.
 4. Als huurder het verhuurmiddel niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de verhuurmiddel te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het verhuurmiddel terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5 – Annulering:

Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 25% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 1e dag voor de dag van verhuur: 100% van de huursom;

Artikel 6 – Verplichtingen huurder:

 1. De huurder moet netjes met de gehuurde verhuurmiddel omgaan en zorgen dat hij het verhuurmiddel gebruikt zoals dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om het verhuurmiddel te gebruiken op een circuit, of op een terrein waarvoor de verhuurmiddel niet geschikt is (strand in alle gevallen muv een strandmountainbike). Het verhuurmiddel moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
 2. Huurder moet het verhuurmiddel inleveren in dezelfde staat als hij de verhuurmiddel heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het verhuurmiddel ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het verhuurmiddel heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder moet de bagage op het verhuurmiddel zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
 4. Huurder moet er op letten dat niet iemand het verhuurmiddel gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
 5. Huurder mag het verhuurmiddel niet doorverhuren.
 6. Huurder mag niet met het verhuurmiddel buiten Terschelling komen. Als de verhuurder dit in een schriftelijk afspraak anders regelt, mag het verhuurmiddel in overeenstemming met die afspraak ook buiten Terschelling worden getransporteerd.
 7. Als het verhuurmiddel kapot is, mag de huurder het niet doorgebruiken als dit het erger maakt.
 8. Huurder is verplicht om de personen die hij de verhuurmiddel laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
 9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van het verhuurmiddel.

Artikel 7 – Instructies voor de huurder:

 1. Is het verhuurmiddel zichtbaar kapot, is het verhuurmiddel iets beschadigd, of raakt het verhuurmiddel vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:
  • huurder informeert de verhuurder hierover;
  • huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
  • huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
  • huurder laat het verhuurmiddel zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
  • het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen.

  Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.

 2. Bij vermissing van het verhuurmiddel is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

Artikel 8 – Verplichtingen verhuurder:

 1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) verhuurmiddel aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal het verhuurmiddel schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische verhuurmiddel is de accu volledig opgeladen.
 2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen verhuurmiddel kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen verhuurmiddel zich al in de hoogste categorie bevindt.
 3. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de verhuurmiddel moet worden gerepareerd. Het verhuurmiddel zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 4. Verhuurder inspecteert het verhuurmiddel direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van de verhuurmiddel bij de eigen vestiging als bij inlevering van de verhuurmiddel op een andere vestiging van dezelfde winkel.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. 1. Huurder is voor schade van de verhuurder aansprakelijk en moet de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
 2. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de verhuurmiddel heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de verhuurmiddel bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
 3. Als huurder een andere persoon op de verhuurmiddel als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon het verhuurmiddel laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen.

Artikel 10 – Gebreken aan de verhuurmiddel en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
 2. Wanneer iemand die persoonschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonschade.
 3. Dat wat in artikel 10 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
 4. De opgegeven actieradius van een elektrische verhuurmiddel is niet meer dan een schatting.

Artikel 11 – Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de verhuurmiddel terugnemen op het moment dat:
  • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
  • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
 2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de verhuurmiddel terug te geven.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 12 – Bagage:

Bagagevervoer vindt plaats op eigen risico. Schade aan bagagestukken kan niet worden verhaald op verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het te laat bezorgen van bagagestukken.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht.